بیانیه ماموریت پرشین دیتا | Persiandata Mission Statemen

ماموریت | بیانیه ماموریت | بیانیه ماموریت پرشین دیتا |Persiandata Mission Statemen

شرکت پرشین دیتا با هدف ارائه خدمات بازاریابی الکترونیکی، مشاوره
تجارت الکترونیک ، و خدمات گوناگون دیگر و همچنین ارائه محصوالت
تخصصی وب از ، فروشگاه اینترنتی، سیستم مدیریت محتوا(CMS) و
بسیاری محصوالت و خدمات دیگر تاسیس شده و با بهره گیری از نیروی
انسانی متخصص و مجرب و نیز به کارگیری آخرین تکنولوژی های روز دنیا
در حوزه نرم افزار و سخت افزار، همواره بر این عقیده استوار است تا به
روز ترین و تخصصی ترین خدمات را در زمینه وب ، تجارت الکترونیک و
فروش کاالی دیجیتال، به بازار هدف عرضه نماید .
پرشین دیتا برای دستیابی به چشمانداز خود، جامعه هدف خود را عموم
مردم، کسب و کارهای متوسط و بزرگ (سازمانها و شرکتها)تعیین نموده
و مأموریت زیر را برای خود تعریف نموده است:
1-شناسایی نیازهای جامعه هدف و بررسی و امکان سنجی برآورده
سازی آنها با استفاده از محصوالت و خدمات موجود فناوری اطالعات وارتباطات
2-شناسایی منابع قابل دسترس، مطمئن، مناسب و منطبق بانیازهای جامعه
هدف به منظور فراهم آوردن امکانات الزم و معرفی آنها در بازار
3-گسترش شبکه توزیع، فروش و خدمات پس از فروش، باشناسایی همکاران
قابل اعتماد و توانمند، ارائه آموزشهای الزم وتشویق آنان به ارزش آفرینی
در زنجیره توزیع و در نهایت فراهمسازی انگیزههای الزم جهت همکاری
4-سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی (به عنوان اصل اساسی
پیشرفت شرکت)با کشف استعدادهای جوان، تربیت و آموزش مستمر
و ارتقاء توان تخصصی نیروی کارشناسی موجود به منظور پاسخگویی با
نیاز جامعه هدف.
5-سرمایه گذاری مادی و معنوی بر روی پروژههای تعریف شده به
منظور آگاه سازی، فرهنگ سازی و در دسترس قرار دادن عملیاتی
خدمات برای مخاطبین.